Telehealth Forum 2015

Hội thảo về giải pháp y tế từ xa (Telehealth) tổ chức tại Thành phố Santa Barbara, California, Hoa kỳ vào tháng 7/2015.