Những cạm bẫy trong Xử lý BHSS & các khuyến cáo của WHO

BĂNG HUYẾT SAU SANH: Những cạm bẫy trong Xử lý & các khuyến cáo của WHO.
BS CKII Trịnh Hữu Thọ

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ (Nghiên cứu tình huống)

Những vấn đề liên quan đến 3 tháng đầu thai kỳ (Nghiên cứu tình huống) - Bs CKII Trịnh Hữu Thọ.

PHÁ THAI NỘI KHOA (Nghiên cứu tình huống)

Phá thai nội khoa (Ngiên cứu tình huống) - Bs CKII Trịnh Hữu Thọ.

CHẢY MÁU 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ

Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong 3 tháng đầu thai kỳ - Bs CKII Trịnh Hữu Thọ - 11/2017

BĂNG HUYẾT SAU SANH - Hướng dẫn xử trí nhanh

BĂNG HUYẾT SAU SANH - Hướng dẫn xử trí nhanh. Bs Trịnh Hữu Thọ.

BĂNG HUYẾT SAU SANH - Những quan điểm mới trong phòng ngừa, chẩn đoán và xử trí

BĂNG HUYẾT SAU SANH - Những quan điểm mới trong phòng ngừa, chẩn đoán và xử trí.

CHẢY MÁU TỬ CUNG BẤT THƯỜNG (Abnormal Uterine Bleeding)

Chảy máu tử cung bất thường (Abnormal Uterine Bleeding) - Bs CKII Trịnh Hữu Thọ.

HƯỚNG DẪN QUỐC GIA về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sản phụ khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015).

BĂNG HUYẾT SAU SANH - Định nghĩa, xếp loại.

Định nghĩa, Xếp loại và Những cạm bẩy trong đánh giá lượng máu mất.

DỰ PHÒNG BĂNG HUYẾT SAU SANH

Xử trí tích cực giai đoạn III chuyển dạ

BĂNG HUYẾT SAU SANH (Trang phục chống choáng)

Trang phục chống choáng không cần bơm hơi (Non pneumatic Anti – shock garment)