Xác định vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc

Tài liệu xác định vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế
(Tài liệu dành cho học viên)
Bs CK II Trịnh Hữu Thọ

Kế hoạch Bài giảng (DTC Lesson Plan)

Kế hoạch Bài giảng Lớp Kỹ năng giám sát sử dụng thuốc hợp lý (DTC Lesson Plan).

Kiểm tra trước khóa học

Bài kiểm tra trước khóa học (Pre-test) Lớp Kỹ năng giám sát sử dụng thuốc hợp lý.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện

Hội Đồng Thuốc và Điều Trị
Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện (Thông tư 21/2013/TT-BYT)

Phương pháp nghiên cứu các chỉ số

Hội Đồng Thuốc và Điều Trị
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THUỐC
Nghiên Cứu Các Chỉ Số
Bs CK II Trịnh Hữu Thọ

Phương pháp tổng hợp số liệu (ABC/VEN)

Hội Đồng Thuốc và Điều Trị
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THUỐC
Phương Pháp Tổng Hợp Số Liệu
Bs CK II Trịnh Hữu Thọ

Bài tập phân tích ABC/VEN

Bài tập phân tích ABC/VEN (Sử dụng Microsoft Excel)

Kết quả phân tích ABC/VEN

Kết quả phân tích ABC/VEN bằng Microsoft Excel

Bài tập tính DDD

Bài tập tính DDD (Defined Daily Dose)
Bs CK II Trịnh Hữu Thọ

Phần mềm phân tích DDD kháng sinh

Phần mềm phân tích DDD kháng sinh (Antibiotic Consumption Calculator. Version 3.1)