Quản lý sự cố y khoa

Quản lý sự cố y khoa tại các bệnh viện
(Medical Error Management)

Nghiên cứu tình huống các sự cố y khoa (Case Study)

Nghiên cứu tình huống sự cố sắp xảy ra (Near Miss)

Phân tích nguyên nhân gốc (Root Cause Analysis)